Numeralele

 

Forme

a) Numeralele cardinale

Cifrele (Forma sau terminația a doua este cea de acuzativ, a treia ‐ cea de plural):

0: nulla, -át, -ák
1: egy, -et
2: kettő, -t
3: három, hármat
4: négy, -et
5: öt, -öt
6: hat, -ot
7: hét, hetet
8: nyolc, -at
9: kilenc, -et

Aceleași forme se folosesc singure, când se numără, și ca adjective, în afară de kettő „doi”, care are forma de adjectiv két. Totuși, kettő se folosește, rar, cu valoare adjectivală, pentru a evita confuzia cu alt număr, hét „șapte”, de exemplu când se exprimă ora: tizennégy óra kettő perc „ora 14 și două minute”.

Zecile:

10: tíz, -et
20: húsz, -at
30: harminc, -at
40, 50, 60, 70, 80 și 90 se formează de la cifrele zecilor, cu sufixul -van/-ven: negyven, -et; ötven, -et; hatvan, -at; hetven, -et; nyolcvan, -at; kilencven, -et.

100: száz, -at, -ak
1000: ezer, ezret, ezrek
1.000.000: egy millió, -t, -k
1.000.000.000: egy milliárd, -ot, -ok

Numerele de la 11 la 19 și de la 21 la 29 se formează astfel: cifra zecilor cu vocala scurtată + sufixul -n/-on/-en/-ön + cifra unităților: tizenegy, -et „unsprezece” (literal „zece-pe-unu”), huszonnégy, -et „douăzeci și patru” etc.

Peste 31, numeralele se formează prin compunere directă: harminchárom, -hármat „treizeci și trei”, százötvenkettő, -t „152” etc.

Numeralele substantivate primesc aceleași desinențe de complemente ca și substantivele: Látom mind az ötöt „Îi văd pe toți cei cinci”, mind az ötben „în toate cele cinci” etc.

b) Numeralele fracționare se formează de la cele cardinale, cu sufixul -ad/-ed/-öd. În unele au loc schimbări fonetice: három > harmad, -ot „treime”, négy > negyed, -et „pătrime, sfert”, hét > heted, -et „șeptime”, tíz > tized, -et „zecime”, húsz > huszad, -ot „douăzecime”, ezer > ezred, -et „miime”. Numai jumătatea este exprimată cu un cuvânt aparte, fél, felet.

c) Numeralele ordinale se formează de la cele fracționare, cu sufixul -ik: harmadik, -at „treilea”, negyedik, -et „patrulea”, ötödik, -et „cincilea”, hatodik, -at „șaselea”, hetedik, -et „șaptelea”, nyolcadik -at „optulea”, kilencedik, -et „nouălea”, tizedik, -et „zecelea”, huszadik, -at „douăzecilea”, huszonhatodik, -at „douăzeci și șaselea”, negyvenötödik, -et „patruzeci și cincilea”. Sunt două excepții: első, -t „întâi”, un cuvânt aparte, fără sufixul -ik, și második, -at „doilea”, format de la cuvântul más „alt”, dar numeralele ordinale derivate de la zeci + 1 sunt regulate: huszonegyedik „douăzeci și unulea”, harmincegyedik „treizeci și unulea”, huszonkettedik „douăzeci și doilea”, harminckettedik „treizeci și doilea”.

Sufixe care se pot adăuga la numerale

-as/-es/-os/-ös

Cu acest sufix se formează substantive care denumesc numerele: egyes „unu” ötös „cinci”, hatos „șase”, százas „o sută”. Unele formațiuni au particularități, precum căderea ultimei vocale (három > hármas „trei”, ezer > ezres „o mie”) și căderea lui ő final: kettő > kettes „doi”. Exemple de folosire:

• ca substantive:

– simpla denumire a numărului: A tizenhármas szerencsés szám „Treisprezecele este un număr norocos”;
– pentru a denumi notele școlare: Tizesem van matematikából „Am 10 la matematică”;

• ca adjective:

– pentru a desemna încăperile dintr-o clădire: a százkilences szoba „camera 109”;
– pentru a desemna liniile de transport în comun: a hatos busz „autobuzul 6”.

Sufixul se poate adăuga și la numerele scrise în cifre: 1-es, 5-ös, 6-os, 100-as, 13-as.

-an/-en

Numeralul prevăzut cu acest sufix exprimă numărul de persoane prezente într-o situație. Aplicarea sa prezintă aceleași particularități ca și cea a sufixului -as/-es/-os/-ös: căderea ultimei vocale la kettő > ketten „doi”, három > hárman „trei”, ezer > ezren „o mie”.

Exemple în propoziții: Csak mi ketten vagyunk „Suntem numai noi doi”, Hárman voltunk ott „Eram acolo trei”, Négyen szálltunk be a kocsiba „Am urcat patru în mașină”, Néhány ezren jöttek el „Au venit câteva mii”.

Întrebarea pentru complementul astfel format este hányan? „câți?”

-szor/-szer/-ször

Cu numeralele cardinale, acest sufix este folosit pentru a forma adverbe care exprimă de câte ori are loc un proces*, precum și înmulțitorul în operația aritmetică de înmulțire: háromszor „de trei ori”, négyszer „de patru ori”, ötször „de cinci ori”: Kétszer kerestelek, de nem voltál otthon „Te-am căutat de două ori, dar nu erai acasă”, Hatszor hat harminchat „6 × 6 = 36”. Cuvântul interogativ corespunzător este hányszor „de câte ori?”

Aplicat la numerele fracționare, acest sufix exprimă numărul de ordine al unui proces într-o serie de procese: harmadszor „a treia oară”, negyedszer „a patra oară”, ötödször „a cincea oară”. Excepții: először „prima oară”, másodszor „a doua oară”. Exemplu în propoziție: Már hetedszer mondom neked, hogy ne csináld ezt! „A șaptea oară îți spun să nu faci asta!” Cuvânt interogativ: hányadszor? „A câta oară?”

___________________

* Acțiune sau stare exprimată de verb.

Exerciții:

Lecția 21, 5
Lecția 21, 6 (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)
Lecția 28, 6
Lecția 32, 4
Lecția 32, 5
Lecția 34, 1
Lecția 35, 2Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări