Complementul direct nedefinit și cel definit

 

O trăsătură importantă a sistemului verbal maghiar este existența a două categorii de conjugare, prin urmare a două serii de desinențe (vezi Indicativul prezent, Indicativul trecut, Indicativul viitor, Imperativ-conjunctivul, Condiționalul).

Una din conjugări este cea a verbelor intranzitive și a verbelor tranzitive atunci când nu au complement direct, sau când complementul lor direct este nedefinit. Aceasta se numește pe scurt „conjugare nedefinită”.

Un complement nedefinit este exprimat cel mai adesea prin:

• un substantiv cu articol nehotărât: Adsz egy tollat? „Îmi dai un stilou?”;

• un substantiv comun nearticulat: Kérsz bort? „Dorești vin?”;

pronumele personale de persoana I: Engem szeret. „Pe mine mă iubește”;

• pronumele personale de persoana a II-a, dacă predicatul este la altă persoană decât I: Téged csodál „Pe tine te admiră”;

pronumele demonstrative ilyen „ca acesta”*, olyan „ca acela”, ugyanilyen „la fel ca acesta”, ugyanolyan „la fel ca acela”, ennyi / annyi „atâta”: Ilyet kérek „Aș vrea unul ca acesta”;

pronumele relative aki și ami: az a lány, akit várok „fata pe care o aștept”; az, amit látok „ceea ce văd”;

• pronumele interogative ki? „cine?”, mi? „ce?”, milyen? „ce fel de, de care?”, hány? „cât?”: Hányat akarsz? „Câți vrei?”;

pronumele nehotărâte valami „ceva”; akármi „orice”; semmi „nimic”; minden „tot”; valaki „cineva”; senki „nimeni; mindenki „toți, toată lumea”; valamilyen „oarecare, de un anume fel”; semmilyen „de niciun fel”: Mondok neked valamit „Îți spun ceva”;

• un numeral cardinal folosit cu valoare pronominală: Két nyelvet tanultam, de csak egyet beszélek „Am studiat două limbi, dar vorbesc numai una”;

• un cuvânt ce exprimă o cantitate aproximativă, folosit pronominal: Sokat tud „Știe multe”;

• un substantiv determinat de adjectivele pronominale ilyen, olyan, ugyanilyen, ugyanolyan, ennyi, annyi, milyen?, hány?, minden, valamilyen, semmilyen: Ilyen ceruzát kérek „Aș vrea un creion ca acesta”, Hány ceruzát veszel? „Câte creioane cumperi?”;

• un substantiv nearticulat determinat de un numeral cardinal cu valoare adjectivală sau de un adjectiv ce exprimă o cantitate aproximativă: Két nyelvet tanulok „Învăț două limbi”; Sok dolgot tud „Știe mule lucruri”;

• un verb la infinitiv ce are la rândul său complement direct nedefinit: Szeretek zenét hallgatni „Îmi place să ascult muzică”.

Cealaltă conjugare este cea a verbelor tranzitive atunci când au complement direct definit, pe scurt „conjugare definită”.

Un complement direct definit se exprimă prin:

• un cuvânt cu articol hotărât:

– substantiv numai cu articol hotărât: Várom a buszt „Aștept autobuzul”, Ezt a könyvet olvasom „Cartea asta o citesc”;
– substantiv cu articol hotărât, determinat de un adjectiv calificativ, pronominal, sau numeral, acesta fiind plasat între articol și substantiv: A szép képeket szeretem „Tabloul cel frumos îmi place”, A másik fiút nem ismerem „Pe celălalt băiat nu-l cunosc”, Látom a három embert „Îi văd pe cei trei oameni”, A második könyvet olvasom „A doua carte o citesc”;
– adjectiv substantivat: A szépeket szeretem „Cele frumoase îmi plac”;
– pronume: Nem akarok más segítséget, csak a tiédet akarom „Nu vreau alt ajutor, numai pe al tău îl vreau”, Az egészet látom „Văd totul”, Az egyiket nem ismerem, a másikat nem szeretem „Pe unul nu-l cunosc, pe celălalt nu-l iubesc”;
– numeral ordinal: Az első könyv nem érdekel, már a másodikat olvasom „Prima carte nu mă interesează, deja o citesc pe a doua”.

• un substantiv cu sufix personal posesiv, cu sau fără articol hotărât: Látom (az) apádat az utcán „Îl văd pe tatăl tău pe stradă”;

• un substantiv propriu nearticulat: Ismeri Magyarországot „Cunoaște Ungaria”;

• pronumele personale de persoana a III-a: Őt szeretem „Pe el îl iubesc”;

pronumele reflexiv maga: Jól érzi magát „Se simte bine”;

pronumele reciproc egymás: Tisztelik egymást „Se stimează unul pe altul”;

• pronumele demonstrative ez, az: Azt akarom „Pe acela îl vreau”;

• pronumele interogative melyik? „care (dintre mai mulți)?”, hányadik? „al câtelea?”: Több tollam van; melyiket akarod? „Am mai multe pixuri; pe care îl vrei?”;

• pronumele relativ amelyik: Azt a széket adom neked, amelyiket akarod „Îți dau scaunul pe care îl vrei”;

• pronumele nehotărâte valamelyik „unul (dintre mai mulți)”, semelyik „niciunul”, mind „toți”: Sok könyve van, és mindet ismeri „Are multe cărți și pe toate le cunoaște”;

• un substativ determinat de adjectivele pronominale melyik?, amelyik, valamelyik, semelyik: Melyik inget akarod? „Care cămașă o vrei?'

• un verb la infinitiv ce are la rândul său complement direct definit: Meg akarom tanulni a magyar nyelvet „Vreau să învăț limba maghiară”.

_________________________

* Pentru simplificare, aici se dau echivalentele românești numai la masculin singular.

Exercițiu:

Lecția 39, 3Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări