Postpoziții

 

Postpozițiile maghiare, al căror loc este după substantivul cu care formează un grup, corespund prepozițiilor din română. Ca și desinențele de complemente, postpozițiile formează cu substantivele diverse complemente indirecte și circumstanțiale.

Postpozițiile au fiecare un anumit regim, adică se construiesc cu substantivul fără desinență de complement sau cu o anumită desinență. De exemplu complementele a fiú helyett „în locul băiatului”, a ház mellett „lângă casă” au postpoziții care cer substantiv fără desinență. O postpoziție care cere o desinență este, de exemplu, együtt: a fiúval együtt „împreună cu băiatul”. Desinența pe care o cere această postpoziție pentru substantiv este -val/-vel. Există multe postpoziții. Iată câteva dintre ele cu regimul lor:

Postpoziție Desinența cerută Sens principal Exemplu
alatt „sub” (fără deplasare spre sau dinspre locul respectiv)
„în timpul”
A macska az asztal alatt van „Pisica este sub masă”
Betegsége alatt nem dolgozott „În timpul bolii n-a lucrat”
alá „sub” (cu deplasare spre locul respectiv) A vonat alá esett „A căzut sub tren”
alól „de sub” A híd alól jön „Vine de sub pod”
alul -n/-on/-en/-ön „sub” (valoarea neatinsă a unei mărimi)
„sub” (mod)
A csomag súlya tíz kilón alul van „Greutatea pachetului este sub 10 kg”
Csapatunk kritikán alul játszott „Echipa noastră a jucat sub orice critică”
át -n/-on/-en/-ön „prin”
„timp de”
A kerten át hamar odaértek „Prin grădină veți ajunge repede acolo”
Egy egész éven át dolgoztam ezen „Timp de un an întreg am lucrat la asta”
belül -n/-on/-en/-ön „în (interiorul/sânul)”
„în (timp de)”
A konfliktus a családon belül maradt „Conflictul a rămas în interiorul familiei”
Ezt meg lehet csinálni két napon belül „Asta se poate face în două zile”
együtt -val/-vel „împreună” Tibivel együtt dolgozom „Lucrez împreună cu Tibi”
elé „înaintea” (cu deplasare spre locul respectiv) Széket tettem az ablak elé „Am pus un scaun înaintea ferestrei”
elől „dinaintea” (cu deplasare dinspre locul respectiv) Elvettem a széket az ablak elől „Am luat scaunul dinaintea ferestrei”
előtt „înaintea” (fără deplasare spre sau dinspre locul respectiv)
„înainte de” (temporal)
A szék az ablak előtt van „Scaunul este înaintea ferestrei”
Gyere öt óra előtt! „Vino înainte de ora cinci!”
ellen „împotriva, contra” A főnök ellen szólt „A vorbit împotriva șefului”
ellenére „în ciuda” A lányom elment akaratom ellenére „Fiica mea a plecat în ciuda voinței mele”
felé „către, spre” A Duna felé megyünk „Mergem către Dunăre”
felől „dinspre” A szél a Duna felől fúj „Vântul suflă dinspre Dunăre”
felül -n/-on/-en/-ön „peste” (valoarea depășită a unei mărimi) A víz térden felül ér „Apa ajunge peste genunchi”
fogva -tól/-től „începând de (la), de ... înainte” (temporal) tól fogva nem dolgozom „Începând de astăzi nu lucrez”
fölé „asupra” (cu deplasare spre locul respectiv) A repülőgép a város fölé repült „Avionul a zburat asupra orașului”
fölött / felett „deasupra” (fără deplasare spre sau dinspre locul respectiv) A gép a város fölött repült „Avionul a zburat deasupra orașului”
helyett „în locul” Én jövök Péter helyett „Eu vin în locul lui Péter”
innen -n/-on/-en/-ön „dincoace de” a hegyeken innen „dincoace de munți”
keresztül -n/-on/-en/-ön „pe, prin” (local)
„timp de”
„prin (intermediul)”
Az ablakon keresztül jött be „A intrat pe fereastră”
Egy hónapon keresztül vártam „Am așteptat timp de o lună”
Valakin keresztül adtam a pénzt „Am dat banii prin cineva”
kezdve -tól/-től „începând de (la), de ... înainte” (temporal) tól kezdve nem dolgozom „Începând de astăzi nu lucrez”
képest -hoz/-hez/-höz „față de” (comparativ) Hozzám képest fiatal „Este tânăr față de mine”
kívül -n/-on/-en/-ön „în afara, afară din” (local)
„în afara, în afară de” (excepție)
A városon kívül lakunk „Locuim în afara orașului”
Mindenki ott volt Tibin kívül „Toți erau acolo, în afară de Tibi”
köré „în jurul” (cu deplasare spre locul respectiv) A tűz köré ültünk „Ne-am așezat în jurul focului”
körül „în jurul” (fără deplasare spre sau dinspre locul respectiv) A tűz körül ültünk „Ședeam în jurul focului”
közben „în timpul” Ne dohányozz vezetés közben! „Nu fuma în timp ce conduci!”
közé „între” (cu deplasare spre locul respectiv) Egy nő a két férfi közé állt „O femeie s-a pus între cei doi bărbați”
között „între” (fără deplasare spre sau dinspre locul respectiv)
„printre”
A tigris két fa között van „Tigrul este între doi copaci”
A tigris a fák között van „Tigrul este printre copaci”
közül „dintre” (cu deplasare dinspre locul respectiv)
„dintre” (la superlativ)
A tigris a fák közül jött „Tigrul a venit dintre copaci”
Ő a legszebb a lányok közül „Ea e cea mai frumoasă dintre fete”
mellé „lângă” (cu deplasare spre locul respectiv) Kocsijával a ház mellé állt „Și-a parcat mașina lângă casă”
mellett „lângă” (fără deplasare spre sau dinspre locul respectiv) Az ablak mellett áll „Stă (în picioare) lângă fereastră”
mellől „de lângă” Elment az ablak mellől „A plecat de lângă fereastră”
miatt „din cauza” Laci miatt nyugtalankodom „Mă neliniștesc din cauza lui Laci”
mögé „înapoia, în spatele, după” (cu deplasare spre locul respectiv) Egy könyvet tettem a szekrény mögé „Am pus o carte în spatele dulapului”
mögött „în spatele, după” (fără deplasare spre sau dinspre locul respectiv) A ház mögött várj! „Așteaptă-mă în spatele casei!”
mögül „dinapoia, din spatele, de după” Gyere ki a fa mögül! „Ieși de după copac!”
múlva „peste” (atâta timp) Két óra múlva jövök vissza „Vin înapoi peste două ore”
nélkül „fără” A kulcsa nélkül ment el „A plecat fără cheie”
óta „de” (atâta timp), „de la” (un anumit moment) Évek óta nem láttam Évát „N-am văzut-o pe Éva de ani de zile”
részére „pentru” (beneficiar) Az öcsém részére adom a pénzt „Dau banii pentru fratele meu mai mic”
során „în cursul” (temporal) a beszélgetés során „în cursul discuției”
számára „pentru” (beneficiar) A lányom számára vettem a könyvet „Am cumpărat cartea pentru fiica mea”
szemben -val/-vel „în fața, vizavi de” (local) A ház a mozival szemben van „Casa este vizavi de cinema”
szerint „după (părerea)” Péter szerint túl késő „După părerea lui Péter e prea târziu”
tájban „în jur de” (moment aproximativ) nyolc óra tájban „în jur de ora opt”
túl -n/-on/-en/-ön „dincolo de” (local)
„după” (temporal)
a hegyeken túl „dincolo de munți”
Az orvos nem rendel nyolc órán túl „Medicul nu consultă după ora opt”
után „după” (local)
„după” (temporal)
A gyerek az anyja után szaladt „Copilul a fugit după mama sa”
Szabad vagy négy óra után? „Ești liber după ora patru?”

Cele mai multe postpoziții de loc formează serii triple ca și desinențele de complemente de loc. Fiecare component al fiecărei serii se folosește pentru complementele subordonate unui anumit tip de verbe:

• verbe care exprimă deplasarea spre locul respectiv;
• verbe care exprimă deplasarea dinspre locul respectiv;
• verbe care nu exprimă deplasarea sau care exprimă deplasarea în limitele unui loc.

Astfel de postpoziții sunt (vezi sensul lor și exemple în tabelul de mai sus):

alá – alól – alatt
elé – elől – előtt
közé – közül – között
mellé – mellől – mellett
mögé – mögül – mögött

În afară de serii triple mai sunt și perechi de postpoziții, pentru numai două dintre categoriile de verbe amintite (vezi în tabel):

felé – felől
fölé – fölött/felett
köré – körül

Folosirea postpozițiilor asociate cu adjectivul demonstrativ

Postpoziția folosită cu un substantiv fără desinență determinat de un demonstrativ este prezentă de două ori: și după demonstrativ, și după substantiv: ez előtt a ház előtt „înaintea acestei case”, e miatt a fiú miatt „din cauza acestui băiat”, az alá a híd alá „sub podul acela”, a mögött a fa mögött „în spatele copacului aceluia”. Totuși, postpoziția urmează numai substantivul dacă cere o desinență de complement pentru substantiv și pentru demonstrativ: ezzel a fiúval együtt „împreună cu băiatul acesta”, azon a hegyen túl „dincolo de muntele acela”.

Pronume personale formate de la postpoziții

Prin adăugarea de sufixe personale posesive la unele postpoziții, se formează pronume personale prin care se exprimă complemente indirecte și circumstanțiale altele decât cele formate de la desinențe de complemente. Astfel, de exemplu, complementul az anyja helyett „în locul mamei sale” poate fi reprezentat de helyette „în locul său”. Alte exemple: felém „spre mine”, előtted „în fața ta”, utána „după el/ea”, közöttünk „între/printre noi”. Pronumele astfel formate pot fi întărite prin compunere cu pronumele corespunzătoare la cazul nominativ: énhelyettem „în locul meu” (nu al altuia), tehelyetted, őhelyette, miközöttünk, tiközöttetek, őközöttük. De observat că în acest caz, pronumele personal de persoana a III-a plural, cazul nominativ, ők, se reduce la forma ő, aceeași ca la singular.

Adjective derivate din postpoziții

Sufixul -i, formator de adjective de la substantive (ex. budapesti „budapestan”) poate fi adăugat și la unele postpoziții. Adjectivele astfel formate se plasează după un substantiv cu care formează atributul altui substantiv, acesta urmând după postpoziție: az ablak előtti szék „scaunul dinaintea ferestrei”, a baleset utáni óra „ora de după accident”, a fák közötti ház „casa dintre copaci”, a ház körüli kert „grădina din jurul casei”.

Exerciții:

Lecția 28, 5
Lecția 36, 3
Lecția 36, 4 (Pentru a accesa acest exercițiu, aveți nevoie de un program de decomprimare pentru fișiere .rar.)
Lecția 37, 2Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări