Verbul – indicativul trecut

 

Formare

În exemplele de mai jos, la persoana a III-a singular, conjugarea nedefinită (fără complement direct definit), persoană la care nu există desinență personală (altfel spus, la care desinența este 0), se poate vedea marca trecutului, un sufix adăugat la rădăcina (uneori tema*) verbului:

1 2 3 4 5 6 7 8
énekel „a cânta” marad „a rămâne” tart „a ține” tanít „a învăța (pe cineva)” üt „a lovi” keres „a căuta” mond „a zice” szeret „a iubi”
énekelt „(el/ea) cânta”** maradt „rămânea” tartott „ținea” tanított „învăța” ütött „lovea” keresett „căuta” mondott „zicea” szeretett „iubea”

Marca trecutului are mai multe variante în funcție de sunetul sau sunetele cu care se termină rădăcina/tema verbului și de regulile armoniei vocalice.

1. Varianta -t se folosește la:

• verbele cu rădăcina/tema terminată în l, r, j, ly, n sau ny – exemplul 1;
• unele verbe cu rădăcina/tema terminată în d, în general precedat de a sau e – exemplul 2.

2. Variantele -ott, -ett sau -ött, în funcție de regulile armoniei vocalice, sunt prezente:

• la toate persoanele verbelor a căror rădăcină/temă se termină:

– în două consoane – exemplul 3;
– în vocală lungă + t – exemplul 4;
– în vocală scurtă + t, în cazul verbelor monosilabice – exemplul 5;

• numai la persoana a III-a singular:

– a verbelor a căror rădăcină/temă se termină în p, b, k, g, gy, m, f, v, s, sz sau z – exemplul 6;
– a verbelor a căror rădăcină/temă se termină în vocală scurtă + t, în cazul verbelor plurisilabice – exemplul 8.
– a unor verbe a căror rădăcină/temă se termină în d – exemplul 7;

Marca trecutului este urmată de desinențe personale la celelalte persoane decât a III-a singular. Sunt două serii de variante, în funcție de regulile armoniei vocalice. La conjugarea nedefinită, acestea sunt cele din tabelul de mai jos:

énekeltem „cântam”
énekeltél
énekelt
énekeltünk
énekeltetek
énekeltek
maradtam „rămâneam”
maradtál
maradt
maradtunk
maradtatok
maradtak
tartottam „țineam”
tartottál
tartott
tartottunk
tartottatok
tartottak
ütöttem „loveam”
ütöttél
ütött
ütöttünk
ütöttetek
ütöttek
kerestem „căutam”
kerestél
keresett
kerestünk
kerestetek
kerestek
mondtam „ziceam”
mondtál
mondott
mondtunk
mondtatok
mondtak
szerettem „iubeam”
szerettél
szeretett
szerettünk
szerettetek
szerettek

Iată și desinențele la conjugarea definită (cu complement direct definit):

énekeltem „îl/o/îi/le cântam”
énekelted
énekelte
énekeltük
énekeltétek
énekelték
tartottam „îl/o/îi/le țineam”
tartottad
tartotta
tartottuk
tartottátok
tartották
tartottalak
„te/vă țineam”
ütöttem „îl/o/îi/le „loveam”
ütötted
ütötte
ütöttük
ütöttétek
ütötték
ütöttelek
„te/vă loveam”
kerestem „îl/o/îi/le căutam”
kerested
kereste
kerestük
kerestétek
keresték
kerestelek
„te/vă căutam”
mondtam „îl/o/îi/le ziceam”
mondtad
mondta
mondtuk
mondtátok
mondták
szerettem „îl/o/îi/le iubeam”
szeretted
szerette
szerettük
szerettétek
szerették
szerettelek
„te/vă iubeam”

Observații:

• La persoana I singular, desinențele sunt aceleași la cele două conjugări.
• La conjugarea nedefinită se folosește aceeași variantă a mărcii de trecut la toate persoanele.
• La conjugarea definită, toate verbele au desinență la persoana a III-a singular.

Verbe cu particularități

Unele verbe pierd vocala dinaintea consoanei finale a rădăcinii la persoana a III-a singular, conjugarea nedefinită:

ellenőriz „a controla”: ellenőrzött
érez „a simți”: érzett
mozog „a se mișca”: mozgott

Alte verbe primesc o vocală înaintea consoanei finale a rădăcinii la celelalte persoane decât a III-a singular:

fürdik „a face baie”: fürödtem, fürödtél, fürödtünk, fürödtetek, fürödtek

Verbe neregulate

Van „a fi” are o rădăcină diferită de cea de la prezent, dar care nu se schimbă în cursul conjugării, iar desinențele sunt regulate: voltam, voltál, volt, voltunk, voltatok, voltak. Spre deosebire de prezent, formele sale de persoana a III-a nu sunt omise când este verb copulativ: A film szép „Filmul e frumos”, dar A film szép volt „Filmul a fost frumos”.

Megy „a merge” are rădăcina men- la toate persoanele trecutului: mentem, mentél, ment, mentünk, mentetek, mentek.

Alszik „a dormi” are rădăcina alud-: aludtam etc.

Fekszik „a fi culcat” are rădăcina feküd-: feküdtem etc.

La verbele jön „a veni”, tesz „a pune”, vesz „a lua”, hisz „a crede” și visz „a duce”, ultima consoană a rădăcinii se schimbă în -tt-: jöttem, tettem, vettem, hittem, vittem.

Verbele eszik „a mânca” și iszik „a bea” au două rădăcini la trecut, diferite de cele de la prezent: ev-, respectiv iv- la persoana a III-a singular, ett-, respectiv -itt la celelalte persoane (ettem, evett; ittam, ivott).

Folosirea trecutului

Maghiara are o singură formă de indicativ trecut. Nuanțele exprimate în română de diversele timpuri trecute sunt redate în maghiară prin prezența sau absența unor prefixe verbale, în asociere cu contextul. Prefixele verbale au în general funcția de a exprima caracterul încheiat, de exemplu momentan al acțiunii, prin urmare, verbul cu prefix corespunde în general verbului românesc la perfect compus sau la mai mult ca perfect, iar verbul maghiar fără prefix – imperfectului. Exemple: Éppen ebédeltem, amikor eljött hozzám Tibi „Tocmai luam prânzul când a venit la mine Tibi; Már megebédeltem, amikor eljött hozzám Tibi „Luasem deja prânzul când a venit la mine Tibi”; Tibi mindig akkor jött hozzám, amikor ebédeltem „Tibi venea la mine totdeauna când luam prânzul”. De fapt lucrurile sunt mai complexe. Verbul maghiar fără prefix poate corespunde și verbului românesc la perfect compus, de exemplu în cazul verbelor folosite cu complement direct nedefinit: Vettem egy kocsit „Am cumpărat o mașină” (vezi și Prefixe verbale).

____________________

* Tema unui verb se constituie din rădăcina sa + cel puțin un sufix. De exemplu tanít „a învăța pe cineva, a preda” este o temă formată din rădăcina tan „(ansamblu de lucruri ce constituie o) învățătură” + sufixul formator de verbe -ít. Cu alt sufix formator de verbe, de la aceeași rădăcină există tanul „a învăța” (pentru sine).

** Pentru simplificare, aici se dau echivalentele românești numai la imperfect. În realitate, indicativul trecut maghiar poate corespunde și altor timpuri trecute ale indicativului românesc.

Exerciții:

Lecția 15, 1
Lecția 16, 1
Lecția 28, 3Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări