15. (tizenötödik) lecke 15 tizenöt

 

Amikor gyerekek voltunk Când eram copii [Când copii fost-am]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până ce îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Éva: Milyen voltál, amikor gyerek voltál? Cum erai când erai copil? [De-ce-calitate fost-ai, când copil fost-ai?
Tibi: Nem voltam jó gyerek. És te milyen voltál? Nu eram un copil cuminte. Dar tu cum erai? Nu fost-am bun copil. Și tu de-ce-calitate fost-ai?]
Éva: Én túl jó voltam. Mindig jól tanultam. Te nem tanultál jól? Eu eram prea cuminte. Învățam totdeauna bine. Tu nu învățai bine? Eu prea bună fost-am. Totdeauna bine învățat-am. Tu nu învățat-ai bine?
Tibi: Én nem. Viszont a testvéreim jól tanultak. A bátyámat és a húgomat most is dicsérik. Eu nu, însă frații mei învățau bine. Pe fratele meu mai mare și pe sora mea mai mică îi laudă și acum. Eu nu, însă -i frați-mei bine învățat-au. -ul frate-mai-mare-meu (acuz.) și -a soră-mai-mică-mea (acuz.) acum de-asemenea laudă-ei-îi.
Éva: És mivel te nem tanultál jól, mit szóltak a szüleid? Și fiindcă tu nu învățai bine, ce ziceau părinții tăi? Și fiindcă tu nu învățat-ai bine, ce spus-au -i părinți-tăi?
Tibi: Hát nem örültek. Gyakran beszéltek a tanáraimmal. Păi nu se bucurau. Vorbeau deseori cu profesorii mei. Păi nu bucurat-au. Deseori vorbit-au -i profesori-mei-cu.
Éva: És milyen eredménnyel? Și cu ce rezultat? Și de-ce-calitate rezultat-cu?
Tibi: Semmilyennel. De a szülők szeretik a gyerekeiket. A jókat is, a rosszakat is. De niciun fel. Dar părinții își iubesc copiii. Și pe cei buni, și pe cei răi. De-nicio-calitate-cu. Dar -i părinți iubesc-îi -i copii-lor (acuz.). -i buni (acuz.) de-asemenea, -i răi (acuz.) de-asemenea.]

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:  
   
eredmény, -t, -ek, -e rezultat
tanár, -t, -ok, -a profesor
   
Pronume/adjectiv nehotărât:  
   
semmilyen, semmilyet de niciun fel
   
Verb:  
   
örül, -sz, -tem, -t a se bucura
   
Adverbe:  
   
amikor când (nu interogativ)
gyakran deseori
hát păi
mindig totdeauna
túl prea
   
Conjuncții:  
   
mivel fiindcă
viszont însă

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs

 

Studiile

 

oktatás, -t, -a 1. învățământ; 2. instruire
távoktatás învățământ la distanță
tanfolyam, -ot, -ok, -a curs (serie de lecții, prelegeri etc.)
   
Unități de învățământ:  
   
óvoda, -át, -ák, -ája grădiniță
általános iskola, -át, -ák, -ája școală generală
gimnázium liceu
főiskola institut (lit. „școală superioară” – instituție de învățământ superior de nivel licență în sistemul Bologna)
   
Materii:  
   
ének, -et, -ek, -e cânt
fizika, -át, -ája fizică
földrajz, -ot, -a geografie
idegen nyelv, -et, -ek, -e limbă străină
írás, -t, -ok, -a scris
kémia, -át, -ája chimie
matematika, -át, -ája matematică
nyelvtan, -t, -ok, -a gramatică
olvasás, -t, -a citit
rajz, -ot, -ok, -a desen
tantárgy, -at, -ak, -a materie
testnevelés, -t, -e educație fizică
történelem, történelmet, történelme istorie
   
Evaluare:  
   
érettségi, -t, -je bacalaureat
vizsga, -át, -ák, -ja examen
diploma, -át, -ák, -ja diplomă
   
Verbe:  
   
tanít, -asz, -ottam, -ott 1. a învăța (pe cineva); 2. a preda (o materie)
sikerül, -t (are numai persoana a III-a) a reuși
vizsgázik, -om, -ol, -tam, -ott a da examen

 

Magyarázatok

 

1 Timpul trecut. Toate verbele din dialogul de la începutul lecției sunt la timpul trecut al indicativului. În maghiară există o singură formă de trecut. Diferitele valori ale formelor de trecut din română (perfect compus, imperfect etc.) sunt exprimate prin mijloace care vor fi tratate în lecțiile următoare. Pentru simplificare, în traducerea cuvânt cu cuvânt voi folosi totdeauna perfectul compus, cu verbul auxiliar după participiu: [învățat-am].

Trecutul are o marcă specifică, sufixul -t (cu variantele -ott/-ett/-ött) adăugat la forma de bază a verbului. -t este varianta de sufix pentru formele de bază terminate în una din consoanele l, r, j, ly, n și ny, precedată de o vocală, și pentru cele care se termină în d precedat de a sau e: tanult „a învățat / învăța”, várt „a așteptat / aștepta”, kívánt „a dorit / dorea”, maradt „a rămas / rămânea”. La sufixul de trecut se adaugă desinențele personale, cu variante impuse de regulile armoniei vocalice. Nici la trecut, persoana a III-a singular nu are desinență. Iată modele de verbe regulate la trecut, conjugarea nedefinită, cu variantele posibile de sufix (cu roșu) și desinențele (cu albastru).

 

(én) tanultam (eu) am învățat
(te) tanultál (tu) ai
(ő / ön) tanult (el / ea) a
(mi) tanultunk (noi) am
(ti) tanultatok (voi) ați
(ők / önök) tanultak (ei / ele) au
     
(én) hoztam (eu) am adus
(te) hoztál (tu) ai
(ő / ön) hozott (el / ea) a
(mi) hoztunk (noi) am
(ti) hoztatok (voi) ați
(ők / önök) hoztak (ei / ele) au
     
(én) néztem (eu) am privit
(te) néztél (tu) ai
(ő / ön) nézett (el / ea) a
(mi) néztünk (noi) am
(ti) néztetek (voi) ați
(ők / önök) néztek (ei / ele) au
     
(én) főztem (eu) am gătit
(te) főztél (tu) ai
(ő / ön) főzött (el / ea) a
(mi) főztünk (noi) am
(ti) főztetek (voi) ați
(ők / önök) főztek (ei / ele) au

 

 

De acum înainte, la verbele noi, voi indica și sufixul de trecut + desinența persoanei I singular, precum și sufixul de trecut la persoana a III-a singular.

Verbul van „a fi” are o rădăcină aparte la trecut, care se conjugă ca verbul tanul „a învăța”: voltam, voltál, volt, voltunk, voltatok, voltak „am fost / eram”, „ai fost / erai” etc. Spre deosebire de prezent, la trecut acest verb nu este omis obligatoriu la persoana a III-a. Se spune A film szép „Filmul e frumos”, dar A film szép volt „Filmul a fost frumos”; A sütemények jók „Prăjiturile sunt bune”, dar A sütemények jók voltak „Prăjiturile au fost bune”.

Sunt de asemenea neregulate la trecut verbele:

jön „a veni”: jöttem, jöttél, jött, jöttünk, jöttetek, jöttek;

tesz „a pune”: tettem, tettél, tett, tettünk, tettetek, tettek;

vesz „a lua, a cumpăra”: vettem, vettél, vett, vettünk, vettetek, vettek.

2 Mai multe obiecte posedate. Cuvântul testvér este comun pentru fivér „frate” și nővér „soră”. Aici are forma testvéreim „frații mei”, la plural și cu sufixul personal posesiv de persoana I singular. Ați văzut că pluralul substantivelor, adjectivelor și pronumelor este format în general cu sufixul -k/-ok/-ak/-ek/-ök, dar sufixul de plural al obiectelor posedate este -i (cu roșu în tabel). În cazul formelor de bază terminate în vocală, -i se adaugă la aceasta, fiind urmat de variantele de sufix pentru aceste forme de bază (cu albastru), mai puțin la persoana a III-a singular, care nu are alt sufix. La formele de bază terminate în consoană, mai întâi se adaugă sufixul personal posesiv de persoana a III-a singular pentru un singur obiect posedat (cu verde), apoi sufixul -i, iar după acesta aceleași variante de sufix posesiv personal ca cele pentru formele de bază în vocală. Exemple:

 

Cuvinte terminate în vocală Cuvinte terminate în consoană Sensul sufixului
hajó „vapor” erdő „pădure” orvos „medic” testvér „frate”
hajóim erdőim orvosaim testvéreim  mei, mele
hajóid erdőid orvosaid testvéreid  tăi, tale
hajói erdői orvosai testvérei  săi, sale
hajóink erdőink orvosaink testvéreink  noștri, noastre
hajóitok erdőitek orvosaitok testvéreitek  voștri, voastre
hajóik erdőik orvosaik testvéreik  lor

 

  Până la lecția aceasta a apărut un singur cuvânt excepție de la modelele de mai sus, la care vocala finală ő se schimbă în e: szülő „părinte” (tată sau mamă) > szüleim, szüleid etc.
3 Desinența -val/-vel. Cuvintele tanáraimmal „cu profesorii mei”, eredménnyel „cu un rezultat”, semmilyennel „cu de niciun fel” au desinența -val/-vel, deja întâlnită. Aceasta se adaugă ca atare numai cuvintelor terminate în vocală sau în v: Évával „cu Éva”, Tibivel „cu Tibi”, a könyvvel „cu cartea”. Celelalte consoane asimilează consoana v a desinenței și prin urmare se lungesc (în scris se dublează): a szomszéddal „cu vecinul”, az inggel „cu cămașa”, a gyerekkel „cu copilul”, az úrral „cu domnul”, a programozással „cu programarea”, a házzal „cu casa”. În cazul cuvintelor terminate în consoană lungă, v-ul desinenței cade pur și simplu: a tipp „sugestia” > a tippel „cu sugestia”. Să ne amintim că la consoanele notate cu două litere, se dublează numai prima literă (egy lány „o fată” > egy lánnyal „cu o fată”, narancs „portocală” > naranccsal „cu portocală”), în afară de cazul despărțirii în silabe la sfârșit de rând: ny-nyal, narancs-csal.

Observați că, dacă cuvântul are sufix personal posesiv, desinența aceasta, ca și celelalte de complemente, este adăugată după acel sufix. De exemplu, cuvântul tanáraimmal este format astfel: substantivul tanár + sufixul personal posesiv de persoana a III-a singular -a + sufixul de plural al obiectelor posedate -i + sufixul personal posesiv de persoana I singular -m + desinența -val cu v asimilat de m.

4 Varianta de desinență de acuzativ -at. Ați văzut în lecția 11 că substantivele la plural terminate în consoană, care au vocale numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea și dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű, primesc desinența de acuzativ în varianta -at (exemplu: a tanárokat „pe profesori”). Același lucru este valabil și pentru adjective, bineînțeles, dacă nu sunt în funcție de atribut (când nu se acordă), ci atunci când sunt substantivate și au funcția de complement direct: a jókat „pe cei buni”, a rosszakat „pe cei răi”. Tot varianta -at o primesc și cuvintele cu astfel de vocale și prevăzute cu sufix personal posesiv terminat în consoană, atât la singular, cât și la plural: a bátyámat „pe fratele meu mai mare”, a húgomat „pe sora mea mai mică”, a húgaimat „pe surorile mele mai mici”. Pentru cuvintele cu vocale dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű terminate în consoană există numai varianta -et, ca la acuzativ singular: a gyereket „pe copil”, a gyerekeket „pe copii”, a gyerekeiket „pe copiii lor”.

 

Gyakorlatok

1.

2.

3.

4.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Játék – rejtett szavak / Joc – cuvinte ascunse (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)

 

Nevessünk egy kicsit (Citiți glumele de mai jos și străduiți-vă să le înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea lor.)

 

A tanítónő megkérdezi Mórickától*:
– Móricka, mondd meg, mi történt 1802-ben?
– Akkor született Kossuth Lajos**.
– Nagyon jó. És 1805-ben?
– Akkor lett hároméves.

* Móricka este echivalentul maghiar al lui Bulă.
** Unul din conducătorii revoluției de la 1848.

 

Reggel az anya ébreszti a fiát:
– Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned!
– De mama, miért kell mennem? Utálok odajárni!
– Mondj két okot, amiért nem kellene menned.
– Először is: az összes gyerek utál. Másodszor: a tanárok még jobban utálnak.
– Ezek csak kifogások, indulj már!
– Mondj két okot, amiért mennem kellene.
– Először is: 47 éves vagy. Másodszor: te vagy az igazgató!

 Sursa: www.ViccesViccek.huPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări